ინგლისური 8

აუდიომასალა

ადაპტაციის ავტორი: თ. ჯაფარიძე

Compare

აღწერა

სახელმძღვანელო ზედმიწევნით ასახავს თანამედროვე ინგლისურ ენაში შესულ ცვლილებებს, მის ზოგად თავისებურებებსა და მათი სწავლების მეთოდებს; ითვალისწინებს უცხოური ენების შესწავლის ერთიან ევროპულ სარეკომენდაციო ჩარჩოში წარმოდგენილ მოთხოვნებს და მოიცავს საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის პირველი უცხოური ენის რეცეფციული (კითხვა/ მოსმენა) და პროდუციული (ლაპარაკი/წერა) უნარების VIII კლასისთვის განსაზღვრული სტანდარტის ყველა საჭირო კომპონენტს.

სახელმძღვანელოს მიზანია, მაქსიმალურად გაუადვილოს მოსწავლეებს უცხოური ენის შესწავლა.

სახელმძღვანელო მასწავლებლებს საშუალებას აძლევს, ენის შესწავლის პროცესი მარტივად მოარგოს მოსწავლეთა ინდივიდუალურ საჭიროებებს.

აუდიომასალა:

მოსწავლის წიგნი:

დამატებითი ინფორმაცია

კლასი

VIII კლასი

საგნები