უფასო!

ქართული არაქართულენოვანი სკოლებისთვის 9

მასწავლებლის წიგნი

ადაპტაციის ავტორები: შ. კვანჭიანი, ნ. გიორგანაშვილი

ბეჭდური ვერსიის შესაძენად დააჭირეთ აქ.

წიგნის ჩამოტვირთვა
Compare

აღწერა

ქართული, როგორც მეორე ენა 9 მასწავლებლის წიგნში გთავაზობთ ეროვნულ სასწავლო გეგმით გათვალისწინებულ ზოგად რეკომენდაციებს ქართულის, როგორც მეორე ენის სწავლა-სწავლების პროცესისთვის. გარდა ამისა, დაწვრილებითაა ახსნილი, თუ როგორ უნდა განხორციელდეს წიგნსა და რვეულში შემოთავაზებული დავალებები და სავარჯიშოები საგაკვეთილო სიტუაციებში.

თითოეული თემის დამუშავებისას შემოთავაზებულია კონკრეტული კომპეტენციების შეფასების რუბრიკები, რომლებიც მასწავლებელს შეუძლია გამოიყენოს როგორც განმავითარებელი, ასევე განმსაზღვრელი შეფასების მიზნით. ასევე, წარმოდგენილია შემაჯამებელი ქვიზების ნიმუშები და საშინაო დავალების შესაძლო ვარიანტები.

მასწავლებლის წიგნში პედაგოგები ნახავენ რეკომენდაციებს დიფერენცირებული სწავლებისა და სასწავლო პროცესში ტექნოლოგიების ჩანერგვის შესახებ, რაც უზრუნველყოფს მოსწავლეთა სათანადო ჩართულობასა და მაღალ შედეგებს.

აუდიომასალა

დამატებითი ინფორმაცია

კლასი

IX კლასი

საგნები