უფასო!

ГЕОГРАФИЯ 7

Книга для учителя

ავტორები: მ. ბლიაძე, დ. კერესელიძე

მასწავლებლის წიგნი დაეხმარება პედაგოგებს, მოსწავლეებს თავიანთ მშობლიურ ენაზე შეასწავლონ და შეაყვარონ საგანი. პროფესიონალების შესრულებული თარგმანი დადასტურებულია აზერბაიჯანულენოვანი ექსპერტების მიერ.

წიგნის ჩამოტვირთვა
Compare

აღწერა

გეოგრაფია 7 მასწავლებლის წიგნი-ს მიზანია, მასწავლებლებს გააცნოს სახელმძღვანელოს ფუნქცია, გაკვეთილების აგების პრინციპები, სტრუქტურა და მოსწავლესა და შედეგზე ორიენტირებული სწავლების მეთოდები.

შეუქმნას წარმოდგენა გაკვეთილების დაგეგმვის ნიმუშებსა და საგაკვეთილო სცენარებზე. მასწავლებლის წიგნის უმთავრესი მიზანია, დაეხმაროს მასწავლებელს თანამედროვე გაკვეთილის დაგეგმვასა და ჩატარებაში.

მოსწავლის სახელმძღვანელოში თითოეული თავი მთავრდება ავტორების მიერ შედგენილი შემაჯამებელი დავალებებით, რომელთა პასუხები მოცემულია მასწავლებლის წიგნში.

კითხვა-დავალებები და სავარჯიშოები ხელს უწყობს ინფორმაციის მოძიების, კლასიფიცირების, გაანალიზების, დამოუკიდებელი თუ ჯგუფური მუშაობის უნარების განვითარებას; შემოქმედებითი და კრიტიკული აზროვნების ჩამოყალიბებას.

მასწავლებლის წიგნში მოცემული ნებისმიერი მითითება ხელს შეუწყობს საგნის პედაგოგებს სტანდარტით დაგეგმილი შედეგების მიღწევაში.

დამატებითი ინფორმაცია

კლასი

VII კლასი

საგნები