უფასო!
ISBN: 978

Природа 1

Книга учителя

ავტორები: ლ. მიქიაშვილი, მ. ლევიძე, გ. კვანტალიანი

მასწავლებლის წიგნი დაეხმარება პედაგოგებს, მოსწავლეებს თავიანთ მშობლიურ ენაზე შეასწავლონ და შეაყვარონ საგანი. პროფესიონალების შესრულებული თარგმანი დადასტურებულია რუსულენოვანი ექსპერტების მიერ.

წიგნის ჩამოტვირთვა
Compare

აღწერა

ბუნება 1 მასწავლებლის წიგნი (Природа 1 – Книга учителя) მიმოიხილავს სახელმძღვანელოს კომპონენტებს და მასში მოცემულია:

  • ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმით განსაზღვრული ბუნების წლიური პროგრამა;
  • წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები;
  • სტანდარტის შედეგის მიღწევისა და სახელმძღვანელოს შინაარსის ურთიერთკავშირის მატრიცა;
  • პედაგოგისთვის მნიშვნელოვანი სხვადასხვა ტიპის ინფორმაცია, მეთოდური მითითებები და გაკვეთილების სცენარები.

მასწავლებლის წიგნში გაკვეთილების დანომვრა და აღწერა ზუსტად შეესაბამება მოსწავლის სახელმძღვანელოში მოცემული საკითხების (თემების) თანმიმდევრობას, რაც პედაგოგს გაკვეთილების დაგეგმვას გაუადვილებს.

მასწავლებლის წიგნი დაეხმარება პედაგოგებს, რუსულენოვან მოსწავლეებს თავიანთ მშობლიურ ენაზე შეასწავლონ და შეაყვარონ საგანი. პროფესიონალების შესრულებული თარგმანი დადასტურებულია რუსულენოვანი ექსპერტების მიერ.

 

დამატებითი ინფორმაცია

კლასი

I კლასი

საგნები